I strid med EU-rätten

Både asylprocedurdirektivets kriterier för när en asylansökan inte kan tas upp till sakprövning (artikel 33) och Dublinförordningens ansvarskriterier är uttömmande. Inget av dessa tillåter eller möjliggör direktavvisning av asylsökande till ett annat EU-land.

Därmed är och förblir Moderaternas förslag om en ”tillfällig flyktingpaus” genom att direktavvisa asylsökande till andra EU-länder i strid med EU-rätten.

NB: Moderaterna hänvisar även till en bestämmelse i EU:s funktionsfördrag som begränsar EU:s kompetens i fråga om ”att upprätthålla lag och ordning och skydda den inre säkerheten” (artikel 72), men denna möjliggör inte avsteg från gällande EU-rätt.

Se vidare: M förenklar om rätten till asyl.

Annonser
Publicerat i Migration | Märkt , , , , | 1 kommentar

Den onda cirkeln

Ruben Andersson skriver om migrationspolitikens ”onda cirkel”:

”Gränspatruller, övervakning och ett fördjupat polissamarbete med tredje land har snarare skapat farligare färdvägar och inresemetoder, vilket gått hand i hand med större inkomster i en professionaliserad smugglarverksamhet. Dessa effekter har i sin tur lett till en förstärkning av gränssäkerhetsmodellen och utvecklandet av en hel gränsindustri, vilket rapporten ingående analyserar. Gränskontrollernas misslyckande har med andra ord lett till en större marknad för fler nya kontroller”.

Den onda cirkeln_gränskontroll 2

Läs hans rapport Irreguljär migration och Europas gränskontroller, publicerad av Delegationen för migrationsstudier.

Publicerat i Migration | Märkt , , | 1 kommentar

EU och Turkiet

Vad innebär överenskommelsen mellan EU:s medlemsstater och Turkiet från den 18 mars? Är Turkiet ett så kallat ”säkert tredjeland” där människor på flykt kan söka och få skydd?

Jag försöker förklara:

Fortsättning följer.

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar

Inlägg i debatten

Två inlägg i den migrationspolitiska debatten avslutade 2015.

Om Dublinförordningen och respekt för EU:s gemensamma regelverk:

Om att utvärdera politiken och ta lärdom både av historiska erfarenheter och av hur den nuvarande flyktingsituationen har hanterats:

Det finns anledning att återkomma.

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar

EU:s hemliga planer

Enligt tidningen The Times finns det en ”Secret EU plan to throw out thousands of migrants”. Men det finns ingen hemlig plan.

Däremot finns det ett utkast till slutsatser som EU:s ministerråd ska diskutera. Dessa bygger i sin tur på EU-kommissionens handlingsplan för återvändande som presenterades den 9 september.

Sveriges ståndpunkt inför rådsmötet lyder som följer:

”Ett väl fungerande återvändande bidrar till att bygga förtroende och långsiktigt stöd för det gemensamma europeiska asylsystemet. Regeringen ställer sig bakom utökade ansträngningar i syfte att verkställa beslut om avvisning och utvisning. Återvändandet ska ske på ett rättssäkert och värdigt sätt och med full respekt för mänskliga fri- och rättigheter.”

Det finns heller inget avtal med Turkiet om att EU ska bygga flyktingläger dit syriska asylsökande kan återsändas. Det som finns är ett utkast till handlingsplan om ”support of refugees and migration management” som EU-kommissionen har överlämnat till Turkiet.

Uppdatering: Läs rådets slutsatser om återvändandepolitikens framtid (2015-10-08)

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

Oförändrade asylregler

Svensk asylpolitik har beskrivits som ”extrem” och ”exotisk” – och som ett resultat av samarbetet mellan alliansregeringen och Miljöpartiet under förra mandatperioden.

Men alltjämt gäller Göran Perssons och Barbro Holmbergs asyllagstiftning. Nu gällande utlänningslag föreslogs av den dåvarande socialdemokratiska regeringen och trädde i kraft den 31 mars 2006. Med undantag för anpassning till nya EU-direktiv är asylreglerna oförändrade sedan dess.

NB: Principen att skyddsbehövande regelmässigt ska beviljas permanent uppehållstillstånd infördes 1984 (genom proposition 1983/84:144).

Publicerat i Migration | Märkt , | 1 kommentar

Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete

REVA är en akronym för Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete. REVA är ett projekt, eller snarare flera: en förstudie, ett pilotprojekt och ett implementeringsprojekt.

Det övergripande målet för REVA ”har varit att förbättra förutsättningarna för en rättssäker och mer effektiv verkställighetsprocess på Migrationsverket, Polisen och Kriminalvårdens transporttjänst.”

Bakgrunden är regeringens krav att berörda myndigheter i samverkan ska ”effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut [för att] öka antalet verkställda beslut avseende personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagande.”

Enligt projektets slutrapport är ”majoriteten av inkomna ärenden hos polismyndigheterna sådana som det finns mycket begränsade möjligheter att verkställa […] I praktiken innebär detta [att] man flyttar balanserna från en myndighet till en annan, utan större möjligheter för den nya myndigheten att verkställa dessa ärenden.”

”Migrationsverket är den myndighet som bär huvudansvaret för hanteringen av frågan om uppehållstillstånd och är också den myndighet som bär huvudansvaret för verkställigheten av besluten. Därför vore det rimligt att behålla balanserna hos Migrationsverket så långt det är möjligt. Migrationsverket skulle istället i större utsträckning kunna begära handräckning från Polisen när de inte själva kan genomföra vissa åtgärder […] För den sökande skulle det innebära en fortsatt möjlighet att resa med hjälp av Migrationsverket när det inte krävs tvång vilket är mer fördelaktigt vid ankomsten till vissa mottagande länder.”  

Alltför många utvisningsärenden överlämnas till polisen. Det är varken effektivt eller humant. Istället måste Migrationsverkets återvändandearbete bli bättre.

Uppdatering: Redogörelse för vistelsetider och hur Migrationsverket arbetar för ett effektivt och rättssäkert återvändande (2015-03-24)

Uppdatering: Beslut om ansvarsfördelning mellan Migrationsverket och polisen vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut (2016-04-04)

Uppdatering: Slutrapport Återvändandeuppdraget – en myndighetsövergripande försöksverksamhet för ett effektivare återvändande (2016-11-17)

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar