Tillfälliga lagen förlängs

Den tillfälliga lagen trädde i kraft den 20 juli 2016 och syftar till att minska antalet asylsökande efter den stora ökningen hösten 2015. Den skulle gälla i högst tre år, med en avstämning efter två år då regeringen skulle ”bedöma behovet av att lagen gäller även under det sista året av giltighetstiden”. Redan i november 2017 meddelade dock regeringen att lagen ”ska vara i kraft även det tredje året, det vill säga till juli 2019”, utan att varken motivera eller redovisa underlaget för detta ställningstagande.

I utkastet till lagrådsremiss om förlängningen av den tillfälliga lagen som publicerades den 14 februari 2019 erkänner regeringen att det inte kan fastställas i vilken utsträckning lagen har påverkat antalet asylsökande i Sverige. Regeringen har valt att inte utvärdera lagens ändamålsenlighet och konsekvenser, men föreslår trots detta att den ska förlängas. Som ett motiv skriver regeringen att ”belastningen på mottagningssystemet fortfarande [är] hög”. Under 2018 sökte 21.502 personer asyl i Sverige – det vill säga i genomsnitt knappt 1.800 varje månad – vilket är det lägsta antalet sedan 2005.

Vad hände 2015? Första halvåret minskade antalet asylsökande jämfört med 2014. Under sommaren vände utvecklingen och i oktober registrerades 39.196 asylansökningar. I mitten av november – veckan innan Löfvens och Romsons pressträff där innehållet i den tillfälliga lagen presenterades – började antalet åter att minska när regeringen införde krav på ID-kontroll för färjetrafik från Tyskland samtidigt som den återinförda inre gränskontrollen skapade ”en flaskhals” i mottagandet, med bland annat brist på sovplatser i Malmö som följd. Allt sedan dess har antalet asylsökande fortsatt att sjunka.

När den nu gällande tillfälliga lagen godkändes av riksdagen i juni 2016 och trädde i kraft den 20 juli samma år uppgick antalet asylsökande till drygt 2.000 per månad. Regeringens förslag är att lagen ska förlängas till den 19 juli 2021. Samtidigt ska alternativt skyddsbehövande återfå rätt till familjeåterförening på samma villkor som flyktingar.

Parallellt ska en parlamentarisk kommitté utreda den framtida migrationspolitiken, bland annat hur ”en ny humanitär skyddsgrund” ska utformas. Enligt 1989 års utlänningslag (som gällde fram till mars 2006) fick uppehållstillstånd beviljas av humanitära skäl. Utöver skäl av personlig art som hälsotillstånd omfattades även omständigheter då ”den allmänna situationen i ett land är sådan att det skulle te sig stötande att skicka tillbaka någon dit” (UN 344-97) eller, för att citera förarbetena, ”där förhållandena i det land till vilket utlänningen skulle behöva resa […] är sådana att det ter sig inhumant att tvinga honom eller henne all återvända dit, t.ex. ett pågående krig” (proposition 1988/89:86) – så kallade politisk-humanitära skäl.

Lästips:

Uppdatering: Remissvar på utkastet till lagrådsremiss (2019-03-26) samt proposition 2018/19:128 om förlängning av den tillfälliga lagen (2019-05-09).

Publicerat i Migration | Märkt | 3 kommentarer

Nygammalt förslag

Moderaternas partistyrelse vill att asylsökande som kommer till Sverige och andra EU-länder ska direktavvisas till ett ”säkert område utanför EU:s gränser”. Där ska de tas emot och få sina asylansökningar prövade. De som bedöms vara i behov av skydd ska sedan ges möjlighet till vidarebosättning i ett EU-land. Detta är innebörden i ett förslag som ska behandlas av partiets arbetsstämma den 12-15 oktober.

Om förslaget låter bekant kan det bero på att olika varianter på samma tema har lanserats tidigare – och vid upprepade tillfällen.

Redan 2003 presenterade Storbritanniens dåvarande premiärminister Tony Blair idén om ”protected zones” och ”transit processing centres” utanför EU, som enligt honom var förenlig med FN:s flyktingkonvention: ”There is no obligation […] to process claims for asylum in the country of application”. Förslaget ledde till rykten om att ett ”säkert område” hade identifierats i största hemlighet: Kroatien (som vid tidpunkten ännu inte var EU-medlem). Dit skulle asylsökande från Balkan och Östeuropa som tagit sig till Storbritannien skickas för att få sina ansökningar prövade, rapporterade tidningen The Observer – en nyhet som snabbt spreds till svenska medier och som lika snabbt kunde avfärdas (se även här för betalande DN-läsare).

Senast i raden är Frankrikes president Emmanuel Macron som i juli i år presenterade ett liknande initiativ, denna gång inriktat på att förhindra ”irreguljär migration” från Afrika. En månad senare hölls ett möte i Paris dit Macron bjöd in ledare från Tyskland, Italien och Spanien samt tre afrikanska länder och EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini (tillika vice ordförande för EU-kommissionen). I en gemensam deklaration utlovas att de fyra deltagande EU-länderna ska genomföra ”missions de protection” i transitländerna Niger och Tchad för vidarebosättning av flyktingar i respektive EU-land. Samtidigt betonas ”vikten av vidarebosättning från andra länder i centrala Medelhavsområdet och […] andra migrationsvägar i nära samarbete med FN:s flyktingkommissariat”.

Lästips: Asylmodell Guantanamo

PS: Angående partistyrelsens förslag att asylsökande ska kunna direktavvisas till andra EU-länder, se tidigare kommentar.

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar

En lag med konsekvenser

”För enskilda individer kommer de tillfälliga reglerna om tidsbegränsade uppehållstillstånd och de begränsade möjligheterna till familjeåterförening att innebära lägre förutsebarhet jämfört med nuvarande regler när det gäller förutsättningarna för att etablera sig och sin familj i Sverige. Särskild betydelse kan detta ha för barn, både ensamkommande men också för dem som kommer med familjemedlemmar eller annan närstående. Eftersom en majoritet av de asylsökande är män kan det antas att det i stor utsträckning kommer att vara kvinnor och barn som under en begränsad tid kommer att stanna kvar i hemlandet. Den ökade osäkerheten och det förhållandet att det tar längre tid innan familjeåterförening kan ske, riskerar att motverka integrationen.”

Med dessa återhållna formuleringar beskriver regeringen några av den tillfälliga lagens konsekvenser för de närmast berörda – människor på flykt som beviljas skydd i Sverige och deras anhöriga – men också för samhället i stort genom sämre förutsättningar för integration. Konsekvenserna ansågs dock underordnade lagens syfte: ”att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande”. Samtidigt var det enligt regeringen ”nödvändigt att förbättra kapaciteten i mottagandet” – en fråga som kommit i skymundan, men som understryker lagens tillfälliga karaktär (som också framgår av konsekvensanalysen: ”tillfälliga reglerna”, ”under en begränsad tid”, ”tar längre tid”).

Nu har migrationsminister Heléne Fritzon möjlighet att mildra begränsningslagens negativa konsekvenser. Hon kan till exempel föreslå följande förändringar:

  • I linje med pågående EU-förhandlingar beviljas både flyktingar och alternativt skyddsbehövande 3-åriga uppehållstillstånd. Därefter beviljas permanent uppehållstillstånd om skyddsbehovet kvarstår.
  • Flyktingar och alternativt skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd ges samma rätt till familjeåterförening.
  • Försörjningskrav vid anhöriginvandring begränsas till att gälla nya anknytningar.

Dessa förslag överensstämmer med huvudprinciperna i migrationsöverenskommelsen från oktober 2015.

I december ska regeringens utredare Maria Ferm lägga fram ett förslag om ”lagliga vägar för att söka asyl i EU”. Genom säkra och lagliga vägar för både asylsökande och arbetskraftsmigranter skapas ordning och reda i migrationspolitiken.

Se även: Den onda cirkeln

Uppdatering: Lagliga vägar för att söka asyl i EU (2017-12-19)

Publicerat i Migration | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Vad var det som hände hösten 2015?

Hösten 2015 talades det om ”systemkollaps” och om att mottagningssystemet skulle ”braka ihop” när antalet asylsökande i Sverige ökade. Det gick så långt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) såg sig föranledd att dementera uppgifterna: ”att säga att det är en systemkollaps är helt enkelt inte sant”.

Samtidigt stod det klart att myndigheterna saknade den beredskap och samordning som krävdes för ett väl fungerande och effektivt asylmottagande. Inte heller fanns den politiska viljan att underlätta mottagandet och öka mottagningskapaciteten.

Istället beslutade regeringen att återinföra inre gränskontroll, vilket skapade ”en flaskhals i väntan på registrering vid gränspassagerna framför allt i Skåne” (RiR 2017:4). Därefter utlovades en tillfällig begränsningslag och krav på ID-kontroll i Danmark* i syfte att avskräcka och hindra människor från att söka asyl i Sverige – åtgärder som motiverades med hjälp av ”flaskhalsens” konsekvenser, bl.a. brist på sovplatser i Malmö.

Läs Sanna Vestins beskrivning av händelseutvecklingen. Här följer ett utdrag:

”[Det kom] ovanligt många flyktingar till Sverige. De var också ovanligt synliga. Eftersom vi hade haft öppna gränser inom EU länge och mellan de nordiska länderna ännu längre, så har flyktingarna de senaste decennierna inte märkts av särskilt mycket just vid ankomsten. De har själva tagit sig vidare från gränsen.

Men den där speciella hösten var allas uppmärksamhet på flyktingströmmen i Europa och när så många kom på en gång blev det en grej att de behövde tas emot och det behövdes rejält med extraresurser. Frivilliga ställde upp men polisen såg också ett säkerhetsproblem.

I Stockholm funkade det ganska bra mellan frivilliga och myndigheter. Moskén samarbetade med kyrkan. Frivilliga lagade mat, ordnade övernattning och skjutsade.

I Malmö däremot blev det strid. Där vi såg människor som hämtade andan och skaffade information, såg polisen människor som försvann. Där vi såg en volontär som hjälpte en tonåring att komma till Migrationsverket, såg polisen en kidnappare. Polisen hindrade frivilliga från att prata med flyktingarna. Flyktingarna skulle föras direkt till Migrationsverket.

Polisen ville ha gränskontroller för att ha kontroll över vilka som kom in. Men för att få införa gränskontroller måste det finnas ett ordnings- och säkerhetsproblem. Det polisen lyfte fram var att barn försvann och att människor inte sökte asyl direkt. Det blev flyktingarna själva som pekades ut som ordnings- och säkerhetsproblemet. Det var lite märkligt för det var inte precis de nyanlända som slängde brandbomber.

Så vad var det som var så farligt med att människor reste vidare genom Sverige? I alla år tidigare har asylsökande tagit sig till Migrationsverket på egen hand, kanske efter att ha landat hos bekanta ett par dar. De har rest och vistats illegalt sedan de lämnade sitt hemland, ibland flera år tidigare. Att de reser illegalt beror på att våra ledare i EU-länderna har bestämt att det ska vara så, det finns inte legala vägar.

Många av ungdomarna från Afghanistan till exempel, de har aldrig bott lagligt nånstans, eftersom deras föräldrar är papperslösa. De var jätteglada över att ha kommit till en trygg plats där polisen inte slåss, men de hade ingen aning om att folk var jätteupprörda över att de inte sökte asyl just i Malmö just den dan.

Polisen fick igenom att gränskontroller infördes och det blev förbjudet att resa vidare från gränsen. Alla som kom söderifrån skulle söka asyl i Malmö. Men i och med att alla skulle forslas från färjorna och tågstationerna direkt till Migrationsverket så blev situationen ohållbar. Flera tusen asylsökande i veckan kan funka om de sprids ut över landet. Det funkar inte om alla ska söka asyl på en punkt. Dessutom ville myndigheterna inte längre samarbeta med de frivilliga som hade sovplatser. Hellre fick asylsökande sova på gatan, vilket skedde typ en natt.

Därför öppnade polisen Malmömässan och definierade den som en del av gränsen. Man får ju inte ta folk i förvar utan vidare i Sverige. Men det här var inte Sverige utan Sveriges gräns. I mässhallen i Malmö, med barnfamiljer som sov på pappskivor och några få toaletter för hundratals människor, där skapades bilden av systemkollaps. Det var inte antalet flyktingar, det var hanteringen.”

Fotnot: * Krav på ID-kontroll för färjetrafik från Tyskland hade införts redan tidigare.

Se även: Lär av den migrationspolitiska historien

Lästips: Andrum – om stölden av en flyktingkris och om de bestulna

Publicerat i Migration | Märkt , , , , , | 1 kommentar

Permanent uppehållstillstånd

Principen att skyddsbehövande regelmässigt ska beviljas permanent uppehållstillstånd infördes av riksdagen 1984. Efter den tillfälliga lagens ikraftträdande är huvudregeln istället tidsbegränsat uppehållstillstånd: tre år för flyktingar och 13 månader för alternativt skyddsbehövande, vilket är EU-rättens miniminivå.

Enligt en sammanställning som gjorts av ECRE är det fortfarande sex EU-länder som beviljar flyktingar permanent uppehållstillstånd, däribland Irland, Lettland och Litauen. I likhet med Sverige har Belgien och Österrike övergått från permanenta till tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Se även: Vad är en generös asylpolitik i dag?

Lästips: Historien om när Sverige gick från TUT till PUT som huvudregel

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar

”Återupprätta rätten till asyl”

Denna artikel publicerades på Flyktingbloggen i september 2011.

Ett gemensamt europeiskt asylsystem ”är och förblir ett centralt politiskt mål för EU”. Det så kallade Stockholmsprogrammet, som antogs av Europeiska rådet under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009, slår fast målsättningen att ”liknande fall behandlas lika och leder till samma resultat” i samtliga medlemsstater.

Den gemensamma politiken ska bygga på ”en full och allomfattande tillämpning” av 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. Detta åtagande formuleras även som ett utrikespolitiskt uppdrag: EU ges ”ansvar för att aktivt framföra betydelsen av att ansluta sig till och genomföra” flyktingkonventionen.

Regeringen var nöjd med sin insats. Men det dröjde inte länge innan den svenska verkligheten åter gjorde sig påmind. Ånyo restes krav på att asylsökande som fått avslag skulle få möjlighet till en ny prövning, vilket i sin tur avfärdades av migrationsminister Tobias Billström som oseriöst och oansvarigt.

Nu ifrågasätts även om den svenska domstolsprövningen av asylärenden lever upp till kraven på rättssäkerhet och konsekvent rättstillämpning. Samtidigt uppmärksammar Röda Korset nya fall av apatiska asylsökande barn.

Låt oss backa tillbaka drygt sex år. Då pågick ännu debatten om de apatiska barnens utsatta situation. Våren 2005 inleddes Påskuppropet, lanserat av Sveriges Kristna Råd. Två krav framfördes:

  • Att den svenska regeringen, inför ett nytt domstolsförfarande, ger ”amnesti” åt alla dem som vägrats asyl i vårt land;
  • Att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt som är värdigt ett humant rättssamhälle.

Det förstnämnda – ”amnestikravet” – tillgodoseddes till viss del genom den tillfälliga lag som antogs av riksdagen den 9 november 2005 och som möjliggjorde en ny prövning för vissa grupper av asylsökande, framförallt barnfamiljer, som vistats i Sverige under lång tid och vars utvisningsbeslut inte verkställts. Men rätten till asyl återupprättades aldrig, varken genom den tillfälliga lagen eller senare lagändringar.

Samma år hade riksdagen fattat beslut om en ny utlänningslag och en ny instans- och processordning i utlänningsärenden. Genom att överprövningen av Migrationsverkets beslut flyttades från Utlänningsnämnden till allmänna förvaltningsdomstolar skulle rättssäkerheten för de asylsökande förbättras. Lagens skyddsbestämmelser ändrades dock enbart marginellt: ”svåra motsättningar” i hemlandet infördes som en grund för skyddsbehov. Avsikten var att förtydliga lagstiftningen och ersätta det i praxis väletablerade begreppet politisk-humanitära skäl. Tillämpningen har dock kommit att bli mycket restriktiv, något som initiativtagarna till denna kodifiering av praxis – Röda Korset och Rädda Barnen – knappast avsåg.

En felaktig tolkning av den internationella humanitära rättens centrala begrepp inre väpnad konflikt – enbart delvis korrigerad av Migrationsöverdomstolen i senare domar – har drabbat många asylsökande som sökt skydd i Sverige undan urskillningslöst våld och övergrepp.

Men grundproblemet är Sveriges exkluderande och internationellt sett restriktiva tillämpning av 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. Flyktingkonventionen tar sin utgångspunkt i rätten att söka och åtnjuta asyl (stadfäst genom artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna) och utgör själva hörnstenen i den internationella flyktingrätten.

En seriös och ansvarsfull migrationsminister – nu med benäget bistånd av Miljöpartiets Maria Ferm – bör därför ta initiativ till justeringar i utlänningslagens skyddsbestämmelser som återupprättar rätten till asyl och säkerställer att ingen asylsökande i behov av skydd i Sverige nekas asyl – vare sig nu eller i framtiden. Så läggs även grunden för en gemensam europeisk asylpolitik.

Publicerat i Migration | Märkt , | 1 kommentar

Harmoniserad asylpolitik

Socialdemokraternas partistyrelse vill att asyllagstiftningen ”ska harmoniseras ytterligare” inom EU. Men vad innebär detta? I Dagens Arena frågar jag om partiets väg till en permanent restriktiv asylpolitik går via Bryssel.

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar