Oktoberöverenskommelsen

Den 23 oktober 2015 – en månad innan Löfvens och Romsons pressträff där innehållet i den tillfälliga lagen presenterades – kom sex riksdagspartier överens om ”nödvändiga insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända”. Här följer några nedslag i överenskommelsen:

 • ”Sverige ska stå upp för asylrätten. I tider av kris är den som viktigast. Den som flyr från krig och förtryck ska kunna få skydd i Sverige” (jämför med den tillfälliga lagen vars syfte är att minska antalet asylsökande i Sverige).
 • Rätten till boende och dagersättning efter lagakraftvunnet utvisningsbeslut ska tas bort för vuxna asylsökande utan barn – i syfte att frigöra boendeplatser för nya asylsökande (ändringen i lagen om mottagande av asylsökande trädde i kraft den 1 juni 2016 och gäller ännu trots att antalet som sökte asyl i Sverige 2018 var det lägsta sedan 2005).
 • Försörjningskrav vid anhöriginvandring ska gälla för nyetablerade relationer (i förslaget till den tillfälliga lagen frångick regeringen överenskommelsen och införde försörjningskrav även för familjeåterförening; dessutom skärptes försörjningskravet).
 • Under tre år ska tidsbegränsade uppehållstillstånd vara huvudregel – men kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer ska fortsatt beviljas permanent uppehållstillstånd (i förslaget till den tillfälliga lagen frångick regeringen överenskommelsen och begränsade undantaget till att gälla enbart kvotflyktingar).
 • Flyktingar och alternativt skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska ha rätt till familjeåterförening på lika villkor (i förslaget till den tillfälliga lagen frångick regeringen överenskommelsen och avskaffade rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande).
 • En utredning om lagliga vägar för att söka asyl i EU ska tillsättas (utredningens betänkande SOU 2017:103 med förslag på regler för inresetillstånd i syfte att söka asyl presenterades i december 2017, men har ännu inte remissbehandlats; frågan ska dock även utredas av den parlamentariska kommittén om den framtida migrationspolitiken).

Oktoberöverenskommelsen innehåller även insatser för ”att stärka nyanländas etablering”, vilka bland annat har resulterat i bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars 2016.

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar

Hit utvisar Sverige barnfamiljer

Utrikesdepartementet beskriver situationen för de mänskliga rättigheterna i landet som svår. Säkerhetsläget anses allvarligt. Den väpnade konflikten fortsätter att slå hårt mot befolkningen. Enligt FN blev 2018 ett av de dödligaste åren för civila sedan 2001.

Rättsväsendet bedöms ha stora brister. Många väljer att istället vända sig till informella rättssystem som ofta bygger på en blandning av lokala sedvänjor och sharialag. Straffriheten är utbredd och många saknar grundläggande rättssäkerhet. Olagliga frihetsberövanden förekommer liksom tortyr. Dödsstraff tillämpas.

Kvinnor och barn anses som särskilt utsatta och har drabbats hårt av säkerhetsläget. Diskriminering, grova kränkningar och våld är vanligt förekommande. Hederskultur, inklusive hedersbaserat våld och stark kontroll av släktingar begränsar kvinnors möjligheter att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Religiösa och sociala tabun gör att straffriheten är utbredd för våld mot kvinnor. Även barns rättigheter bedöms vara kraftigt åsidosatta och det råder stor brist på tillgång till utbildning och hälsovård.

Samtidigt är landet ett av världens fattigaste och stora delar av befolkningen lever i extrem fattigdom. Läget är särskilt allvarligt för de hundratusentals internflyktingarna som ofta saknar tillgång till grundläggande samhällsservice.

Detta framgår i Utrikesdepartementets senaste rapport om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Afghanistan. Till detta land utvisar Migrationsverket såväl barnfamiljer som ensamkommande ungdomar – med stöd av lagstiftning som har beslutats av riksdagen och med det svenska domstolssystemets rättssäkerhetsstämpel på avslagsbesluten. Av samtliga afghanska asylsökande fick under förra året totalt 67 % avslag av Migrationsverket.

Den tillfälliga lagen har avskaffat skyddsgrunden ”övrig skyddsbehövande” som bland annat, enligt tidigare rättspraxis som bekräftades av riksdagen 2005, tog sikte på fall där ”den allmänna situationen i ett land är sådan att det skulle te sig stötande att skicka tillbaka någon dit” (även möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter har begränsats). Den så kallade nya gymnasielagen – där vägen till säkerhet och trygghet går via studier och arbete – är en kompromissprodukt som omfattar långtifrån alla ensamkommande afghanska ungdomar som har fått utvisningsbeslut.

Sedan den 9 juli sittstrejkar barnfamiljer på Norra Bantorget i Stockholm för att protestera mot utvisningarna till Afghanistan och, som de själva uttrycker det, ”kämpa för våra barns liv, deras frihet och framtid”. Till Dagens Arena säger en av arrangörerna: ”Vi sitter här tills politikerna lyssnar på oss, tills allmänheten ser vad som väntar för våra barn i Afghanistan”.

Vad kan vi lära oss av detta? Att allt är i sin ordning eller att det är hög tid för en översyn av utlänningslagslagstiftningens skyddsbestämmelser och den praxis som har utvecklats sedan den ordinarie utlänningslagen trädde i kraft 2006?

Den parlamentariska kommitté som under ledning av kammarrättspresident Thomas Rolén ska utreda den framtida svenska migrationspolitiken bör noggrant överväga frågan. Kommittén ska bland annat ta ställning till om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på ytterligare grunder än de som följer av EU-rätten och svenska konventionsåtaganden. Den ska även analysera behovet av åtgärder för att stärka rättssäkerheten i asylprocessen.

Uppdatering: Stoppa tvångsutvisningarna till Afghanistan (2020-02-14)

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

Synnerligen ömmande omständigheter

Iryna-domen* aktualiserar frågan om den tillfälliga lagens begränsning av möjligheten att bevilja uppehållstillstånd på grund av ”synnerligen ömmande omständigheter”.

Begränsningen innebär att prövningen görs i två steg istället för ett. Först bedöms om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter. Därefter prövas om en utvisning skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande (t.ex. artikel 3 i Europakonventionen).

Även utan denna begränsning är det en undantagsbestämmelse med ett mycket snävt tillämpningsområde – vilket markeras av lagstiftaren genom uttrycket ”synnerligen” (se proposition 2004/05:170 och Ds 2011:14).

I Irynas fall delade Migrationsdomstolen Migrationsverkets bedömning ”att det inte föreligger synnerligen ömmande omständigheter” och ”att det inte heller strider mot ett svenskt konventionsåtagande att utvisa [henne]”.

Fotnot: * Mål nr UM 12100-18 (domen kan beställas från Förvaltningsrätten i Stockholm).

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

Tillfälligt uppehållstillstånd ≠ tillfälligt skyddsbehov

Att en asylsökande har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen innebär inte att skyddsbehovet är tillfälligt.

Enligt Migrationsverkets prognos för 2019 kommer antalet förlängningsansökningar att vara högre än antalet nya asylansökningar. Hittills under året är bifallsandelen för förlängningsansökningar 98 procent.

För att kunna neka förlängt uppehållstillstånd krävs att det finns förutsättningar för att återkalla sökandens skyddsstatusförklaring. Det är Migrationsverket som har bevisbördan för att det finns förutsättningar för återkallelse (se rättsligt ställningstagande SR 19/2018).

När permanenta uppehållstillstånd infördes som huvudregel i den ordinarie utlänningslagen motiverades detta med att vägrad tillståndsförlängning var ”mycket ovanlig” och att en ordning med tidsbegränsade tillstånd därför ”utgör ett slöseri med tillgängliga resurser” (proposition 1983/84:144).

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

”Hög tid ge besked om flyktingpolitiken”

Denna artikel publicerades i Göteborgs-Posten den 8 november 1994 inför folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap.

Söndagen den 30 oktober nådde oss nyheten att Sveriges tilltänkta EU-kommissionär Anita Gradin får ansvaret för EU:s så kallade ”tredje pelare”, det vill säga huvudsakligen områden som flykting- och invandringspolitik, gemensam gränskontroll och polissamarbete, om det svenska folket säger ja i folkomröstningen den 13 november.

Gränskontrollfrågorna och polissamarbetet har börjat diskuteras allt mer, framförallt när det gäller bekämpningen av den internationella handeln med narkotika. Två offentlig utredningar angående den yttre- respektive inre gränskontrollen har nyligen presenterats.

Flykting- och invandringspolitiken är däremot ett ämne som har kommit helt i skymundan i EU-debatten. Seriös och allsidig information i ämnet har därtill varit närmast obefintlig. Det är nu minst sagt hög tid för våra svenska politiker att ta bladet från munnen också i dessa frågor. Invandrarminister Leif Blomberg måste klargöra konsekvenserna för svensk flyktingpolitik vid ett medlemskap och redogöra för vilken flyktingpolitik Sverige avser att föra som medlem i Europeiska unionen.

Vid ett ja i folkomröstningen bör Sverige ställa hårda krav på utformningen av EU:s flyktingpolitik, framförallt på följande tre områden:

 1. definition och tolkning av rätten till asyl
 2. tillämpning av visumtvång
 3. användning av sanktioner mot transportföretag

Sverige har formellt en vidare asyldefinition än den som EU:s konventioner ger uttryck för. Enligt den svenska utlänningslagen har konventionsflyktingar, krigsvägrare och så kallade de facto-flyktingar rätt till asyl i Sverige. I Europeiska unionen ankommer denna rätt endast konventionsflyktingar.

Någon gemensam tolkning av begreppet ”konventionsflykting”, såsom det är definierat i FN:s flyktingkonvention, finns emellertid ännu inte inom EU. Här kan dock konstateras att Sveriges tolkning förefaller vara mer restriktiv än vad som är fallet i Europeiska unionens medlemsstater. Därför behöver en svensk anpassning på det här området i praktiken inte med nödvändighet innebära en inskränkning av rätten till asyl i Sverige.

Det måste vara ett krav att Sverige inom EU:s ”tredje pelare”, på humanitära grunder, verkar för en generös tolkning av asylbegreppet, oavsett hur detta formellt tar sig ut. Sverige bör också verka för att stärka skyddet för krigsflyktingar, särskilt för kvinnor som utsatts för våldtäkt på politiska/militära grunder. Svensk och europeisk flyktingpolitik måste ha som överordnat mål att ge skydd för flyktingar, inte skydd mot flyktingar.

I Europeiska unionen är det ministerrådet som avgör för vilka länder utanför unionen visumtvång skall gälla. Från och med 1996 skall dessa beslut tas med kvalificerad majoritet. Sverige måste inom EU därför kräva att visumtvång inte får användas för att hindra skyddsbehövande från att söka asyl i unionen.

I EU:s så kallade Yttregränskontrollkonvention (YGK)* föreskrivs att medlemsländerna i sin nationella lagstiftning skall inför sanktionsbestämmelser mot transportföretag som medför passagerare utan nödvändiga inresehandlingar, i första hand pass och visum. Sverige har redan en sådan bestämmelse i utlänningslagen i form av återtransportansvar. I många EU-länder tillämpas dock hårdare regler än de svenska; transportföretag kan till exempel bötfällas (Tyskland är ett för Sverige välkänt exempel). Sverige måste förbinda sig att inte skärpa sina regler och samtidigt verka för ett en ändring av YGK:s regler på detta område.

Tillämpningen av sanktioner mot transportföretag leder till en uppenbar inskränkning av rätten till asyl. Detta känner även Europeiska unionens medlemsländer väl till. EU-kommissionen skriver till exempel i en rapport att sanktionerna har ”återverkningar” för rätten till asyl. Sverige bör därför inom EU verka för ett förbud mot alla typer av åtgärder som syftar till att hindra flyktingar från att ta sig till unionen för att söka asyl.

Till sist, det tål att upprepas om och om igen: EU är ett politiskt instrument. Europeiska unionen är därför både en möjlighet och ett hot. Allt beror på de människor som i demokratiska val utser sina, både nationella och europeiska, parlamentsledamöter och, i förlängningen, regeringar. Om vi vill ger oss EU en möjlighet att bättre kunna klara av ett internationellt problem som vi inte visat oss kapabla att klara av på nationell nivå; att tillförsäkra flyktingar det skydd de är i behov av. Låter vi flyktingfientliga krafter ta över spelar det ingen roll om Sverige finns med vid ministerrådets bord i Bryssel eller ej.

Defaitism är det vi minst av allt tjänar på. Det är upp till oss som svenska medborgare och våra valda representanter att ställa krav och medverka till att de förverkligas, såväl inom EU som genom deltagande i andra internationella organisationer. Men för att kunna ställa krav och därtill ha någon som helst möjlighet att driva igenom dessa, måste vi ha först kunskap och plats för seriös diskussion.

Fotnot: * Yttregränskontrollkonventionen antogs inte av EU:s medlemsländer men motsvarande regler finns i Schengenkonventionen och EG-direktiv 2001/51 om transportöransvar.

Publicerat i Migration | Märkt , , , , , | 1 kommentar

Tillfälliga lagen förlängs

Den tillfälliga lagen trädde i kraft den 20 juli 2016 och syftar till att minska antalet asylsökande efter den stora ökningen hösten 2015. Den skulle gälla i högst tre år, med en avstämning efter två år då regeringen skulle ”bedöma behovet av att lagen gäller även under det sista året av giltighetstiden”. Redan i november 2017 meddelade dock regeringen att lagen ”ska vara i kraft även det tredje året, det vill säga till juli 2019”, utan att varken motivera eller redovisa underlaget för detta ställningstagande.

I utkastet till lagrådsremiss om förlängningen av den tillfälliga lagen som publicerades den 14 februari 2019 erkänner regeringen att det inte kan fastställas i vilken utsträckning lagen har påverkat antalet asylsökande i Sverige. Regeringen har valt att inte utvärdera lagens ändamålsenlighet och konsekvenser, men föreslår trots detta att den ska förlängas. Som ett motiv skriver regeringen att ”belastningen på mottagningssystemet fortfarande [är] hög”. Under 2018 sökte 21.502 personer asyl i Sverige – det vill säga i genomsnitt knappt 1.800 varje månad – vilket är det lägsta antalet sedan 2005.

Vad hände 2015? Första halvåret minskade antalet asylsökande jämfört med 2014. Under sommaren vände utvecklingen och i oktober registrerades 39.196 asylansökningar. I mitten av november – veckan innan Löfvens och Romsons pressträff där innehållet i den tillfälliga lagen presenterades – började antalet åter att minska när regeringen införde krav på ID-kontroll för färjetrafik från Tyskland samtidigt som den återinförda inre gränskontrollen skapade ”en flaskhals” i mottagandet, med bland annat brist på sovplatser i Malmö som följd. Allt sedan dess har antalet asylsökande fortsatt att sjunka.

När den nu gällande tillfälliga lagen godkändes av riksdagen i juni 2016 och trädde i kraft den 20 juli samma år uppgick antalet asylsökande till drygt 2.000 per månad. Regeringens förslag är att lagen ska förlängas till den 19 juli 2021. Samtidigt ska alternativt skyddsbehövande återfå rätt till familjeåterförening på samma villkor som flyktingar.

Parallellt ska en parlamentarisk kommitté utreda den framtida migrationspolitiken, bland annat hur ”en ny humanitär skyddsgrund” ska utformas. Enligt 1989 års utlänningslag (som gällde fram till mars 2006) fick uppehållstillstånd beviljas av humanitära skäl. Utöver skäl av personlig art som hälsotillstånd omfattades även omständigheter då ”den allmänna situationen i ett land är sådan att det skulle te sig stötande att skicka tillbaka någon dit” (UN 344-97) eller, för att citera förarbetena, ”där förhållandena i det land till vilket utlänningen skulle behöva resa […] är sådana att det ter sig inhumant att tvinga honom eller henne all återvända dit, t.ex. ett pågående krig” (proposition 1988/89:86) – så kallade politisk-humanitära skäl.

Lästips:

Uppdatering: Remissvar på utkastet till lagrådsremiss (2019-03-26) samt proposition 2018/19:128 om förlängning av den tillfälliga lagen (2019-05-09).

Publicerat i Migration | Märkt | 3 kommentarer

Nygammalt förslag

Moderaternas partistyrelse vill att asylsökande som kommer till Sverige och andra EU-länder ska direktavvisas till ett ”säkert område utanför EU:s gränser”. Där ska de tas emot och få sina asylansökningar prövade. De som bedöms vara i behov av skydd ska sedan ges möjlighet till vidarebosättning i ett EU-land. Detta är innebörden i ett förslag som ska behandlas av partiets arbetsstämma den 12-15 oktober.

Om förslaget låter bekant kan det bero på att olika varianter på samma tema har lanserats tidigare – och vid upprepade tillfällen.

Redan 2003 presenterade Storbritanniens dåvarande premiärminister Tony Blair idén om ”protected zones” och ”transit processing centres” utanför EU, som enligt honom var förenlig med FN:s flyktingkonvention: ”There is no obligation […] to process claims for asylum in the country of application”. Förslaget ledde till rykten om att ett ”säkert område” hade identifierats i största hemlighet: Kroatien (som vid tidpunkten ännu inte var EU-medlem). Dit skulle asylsökande från Balkan och Östeuropa som tagit sig till Storbritannien skickas för att få sina ansökningar prövade, rapporterade tidningen The Observer – en nyhet som snabbt spreds till svenska medier och som lika snabbt kunde avfärdas (se även här för betalande DN-läsare).

Senast i raden är Frankrikes president Emmanuel Macron som i juli i år presenterade ett liknande initiativ, denna gång inriktat på att förhindra ”irreguljär migration” från Afrika. En månad senare hölls ett möte i Paris dit Macron bjöd in ledare från Tyskland, Italien och Spanien samt tre afrikanska länder och EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini (tillika vice ordförande för EU-kommissionen). I en gemensam deklaration utlovas att de fyra deltagande EU-länderna ska genomföra ”missions de protection” i transitländerna Niger och Tchad för vidarebosättning av flyktingar i respektive EU-land. Samtidigt betonas ”vikten av vidarebosättning från andra länder i centrala Medelhavsområdet och […] andra migrationsvägar i nära samarbete med FN:s flyktingkommissariat”.

Lästips: Asylmodell Guantanamo

PS: Angående partistyrelsens förslag att asylsökande ska kunna direktavvisas till andra EU-länder, se tidigare kommentar.

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar

En lag med konsekvenser

”För enskilda individer kommer de tillfälliga reglerna om tidsbegränsade uppehållstillstånd och de begränsade möjligheterna till familjeåterförening att innebära lägre förutsebarhet jämfört med nuvarande regler när det gäller förutsättningarna för att etablera sig och sin familj i Sverige. Särskild betydelse kan detta ha för barn, både ensamkommande men också för dem som kommer med familjemedlemmar eller annan närstående. Eftersom en majoritet av de asylsökande är män kan det antas att det i stor utsträckning kommer att vara kvinnor och barn som under en begränsad tid kommer att stanna kvar i hemlandet. Den ökade osäkerheten och det förhållandet att det tar längre tid innan familjeåterförening kan ske, riskerar att motverka integrationen.”

Med dessa återhållna formuleringar beskriver regeringen några av den tillfälliga lagens konsekvenser för de närmast berörda – människor på flykt som beviljas skydd i Sverige och deras anhöriga – men också för samhället i stort genom sämre förutsättningar för integration. Konsekvenserna ansågs dock underordnade lagens syfte: ”att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande”. Samtidigt var det enligt regeringen ”nödvändigt att förbättra kapaciteten i mottagandet” – en fråga som kommit i skymundan, men som understryker lagens tillfälliga karaktär (som också framgår av konsekvensanalysen: ”tillfälliga reglerna”, ”under en begränsad tid”, ”tar längre tid”).

Nu har migrationsminister Heléne Fritzon möjlighet att mildra begränsningslagens negativa konsekvenser. Hon kan till exempel föreslå följande förändringar:

 • I linje med pågående EU-förhandlingar beviljas både flyktingar och alternativt skyddsbehövande 3-åriga uppehållstillstånd. Därefter beviljas permanent uppehållstillstånd om skyddsbehovet kvarstår.
 • Flyktingar och alternativt skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd ges samma rätt till familjeåterförening.
 • Försörjningskrav vid anhöriginvandring begränsas till att gälla nya anknytningar.

Dessa förslag överensstämmer med huvudprinciperna i migrationsöverenskommelsen från oktober 2015.

I december ska regeringens utredare Maria Ferm lägga fram ett förslag om ”lagliga vägar för att söka asyl i EU”. Genom säkra och lagliga vägar för både asylsökande och arbetskraftsmigranter skapas ordning och reda i migrationspolitiken.

Se även: Den onda cirkeln

Uppdatering: Lagliga vägar för att söka asyl i EU (2017-12-19)

Publicerat i Migration | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Vad var det som hände hösten 2015?

Hösten 2015 talades det om ”systemkollaps” och om att mottagningssystemet skulle ”braka ihop” när antalet asylsökande i Sverige ökade. Det gick så långt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) såg sig föranledd att dementera uppgifterna: ”att säga att det är en systemkollaps är helt enkelt inte sant”.

Samtidigt stod det klart att myndigheterna saknade den beredskap och samordning som krävdes för ett väl fungerande och effektivt asylmottagande. Inte heller fanns det en uthållig politisk vilja att underlätta mottagandet och öka mottagningskapaciteten.

Istället beslutade regeringen att återinföra inre gränskontroll, vilket skapade ”en flaskhals i väntan på registrering vid gränspassagerna framför allt i Skåne” (RiR 2017:4). Därefter utlovades en tillfällig begränsningslag och krav på ID-kontroll i Danmark* i syfte att avskräcka och hindra människor från att söka asyl i Sverige – åtgärder som motiverades med hjälp av ”flaskhalsens” konsekvenser, bl.a. brist på sovplatser i Malmö.

Läs Sanna Vestins beskrivning av händelseutvecklingen. Här följer ett utdrag:

”[Det kom] ovanligt många flyktingar till Sverige. De var också ovanligt synliga. Eftersom vi hade haft öppna gränser inom EU länge och mellan de nordiska länderna ännu längre, så har flyktingarna de senaste decennierna inte märkts av särskilt mycket just vid ankomsten. De har själva tagit sig vidare från gränsen.

Men den där speciella hösten var allas uppmärksamhet på flyktingströmmen i Europa och när så många kom på en gång blev det en grej att de behövde tas emot och det behövdes rejält med extraresurser. Frivilliga ställde upp men polisen såg också ett säkerhetsproblem.

I Stockholm funkade det ganska bra mellan frivilliga och myndigheter. Moskén samarbetade med kyrkan. Frivilliga lagade mat, ordnade övernattning och skjutsade.

I Malmö däremot blev det strid. Där vi såg människor som hämtade andan och skaffade information, såg polisen människor som försvann. Där vi såg en volontär som hjälpte en tonåring att komma till Migrationsverket, såg polisen en kidnappare. Polisen hindrade frivilliga från att prata med flyktingarna. Flyktingarna skulle föras direkt till Migrationsverket.

Polisen ville ha gränskontroller för att ha kontroll över vilka som kom in. Men för att få införa gränskontroller måste det finnas ett ordnings- och säkerhetsproblem. Det polisen lyfte fram var att barn försvann och att människor inte sökte asyl direkt. Det blev flyktingarna själva som pekades ut som ordnings- och säkerhetsproblemet. Det var lite märkligt för det var inte precis de nyanlända som slängde brandbomber.

Så vad var det som var så farligt med att människor reste vidare genom Sverige? I alla år tidigare har asylsökande tagit sig till Migrationsverket på egen hand, kanske efter att ha landat hos bekanta ett par dar. De har rest och vistats illegalt sedan de lämnade sitt hemland, ibland flera år tidigare. Att de reser illegalt beror på att våra ledare i EU-länderna har bestämt att det ska vara så, det finns inte legala vägar.

Många av ungdomarna från Afghanistan till exempel, de har aldrig bott lagligt nånstans, eftersom deras föräldrar är papperslösa. De var jätteglada över att ha kommit till en trygg plats där polisen inte slåss, men de hade ingen aning om att folk var jätteupprörda över att de inte sökte asyl just i Malmö just den dan.

Polisen fick igenom att gränskontroller infördes och det blev förbjudet att resa vidare från gränsen. Alla som kom söderifrån skulle söka asyl i Malmö. Men i och med att alla skulle forslas från färjorna och tågstationerna direkt till Migrationsverket så blev situationen ohållbar. Flera tusen asylsökande i veckan kan funka om de sprids ut över landet. Det funkar inte om alla ska söka asyl på en punkt. Dessutom ville myndigheterna inte längre samarbeta med de frivilliga som hade sovplatser. Hellre fick asylsökande sova på gatan, vilket skedde typ en natt.

Därför öppnade polisen Malmömässan och definierade den som en del av gränsen. Man får ju inte ta folk i förvar utan vidare i Sverige. Men det här var inte Sverige utan Sveriges gräns. I mässhallen i Malmö, med barnfamiljer som sov på pappskivor och några få toaletter för hundratals människor, där skapades bilden av systemkollaps. Det var inte antalet flyktingar, det var hanteringen.”

Fotnot: * Krav på ID-kontroll för färjetrafik från Tyskland hade införts redan tidigare.

Se även: Lär av den migrationspolitiska historien

Lästips: Andrum – om stölden av en flyktingkris och om de bestulna

Publicerat i Migration | Märkt , , , , , | 2 kommentarer

Permanent uppehållstillstånd

Principen att skyddsbehövande regelmässigt ska beviljas permanent uppehållstillstånd infördes av riksdagen 1984. Efter den tillfälliga utlänningslagens ikraftträdande är huvudregeln istället tidsbegränsat uppehållstillstånd: tre år för flyktingar och 13 månader för alternativt skyddsbehövande (EU-rättens miniminivå är tre år respektive ett år).

Enligt en sammanställning som gjorts av AIDA/ECRE är det fortfarande sex EU-länder som beviljar flyktingar permanent uppehållstillstånd, däribland Irland, Lettland och Litauen. I likhet med Sverige har Belgien och Österrike övergått från permanenta till tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Se även: Vad är en generös asylpolitik i dag?

Lästips: Historien om när Sverige gick från TUT till PUT som huvudregel

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar