Harmoniserad asylpolitik

Socialdemokraternas partistyrelse vill att asyllagstiftningen ”ska harmoniseras ytterligare” inom EU. Men vad innebär detta? I Dagens Arena frågar jag om partiets väg till en permanent restriktiv asylpolitik går via Bryssel.

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar

I strid med EU-rätten

Både asylprocedurdirektivets kriterier för när en asylansökan inte kan tas upp till sakprövning (artikel 33) och Dublinförordningens ansvarskriterier är uttömmande. Inget av dessa tillåter eller möjliggör direktavvisning av asylsökande till ett annat EU-land.

Därmed är och förblir Moderaternas förslag om en ”tillfällig flyktingpaus” genom att direktavvisa asylsökande till andra EU-länder i strid med EU-rätten.

NB: Moderaterna hänvisar även till en bestämmelse i EU:s funktionsfördrag som begränsar EU:s kompetens i fråga om ”att upprätthålla lag och ordning och skydda den inre säkerheten” (artikel 72), men denna möjliggör inte avsteg från gällande EU-rätt.

Se vidare: M förenklar om rätten till asyl.

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar

Den onda cirkeln

Ruben Andersson skriver om migrationspolitikens ”onda cirkel”:

”Gränspatruller, övervakning och ett fördjupat polissamarbete med tredje land har snarare skapat farligare färdvägar och inresemetoder, vilket gått hand i hand med större inkomster i en professionaliserad smugglarverksamhet. Dessa effekter har i sin tur lett till en förstärkning av gränssäkerhetsmodellen och utvecklandet av en hel gränsindustri, vilket rapporten ingående analyserar. Gränskontrollernas misslyckande har med andra ord lett till en större marknad för fler nya kontroller”.

Den onda cirkeln_gränskontroll 2

Läs hans rapport Irreguljär migration och Europas gränskontroller, publicerad av Delegationen för migrationsstudier.

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar

Politisk påtryckning på rättsliga beslut

Den 20 maj bekräftade en grekisk överklagandenämnd att Turkiet inte är ett ”säkert tredjeland”. Senare samma dag gjorde EU:s ministerråd följande uttalande:

”The Council expressed political support for Greece’s designation of Turkey as a safe country for the return of irregular migrants. It also welcomed the analysis made by the Commission on the measures taken by Turkey since 20 March, including its assessment that Turkey has taken all the necessary steps identified in the Communication of 16 March. Member states stressed their support to Greece and invited Greece to provide further legal guidance to its asylum services and EASO to take the necessary measures in order to facilitate the effective implementation of the EU-Turkey statement”.

Här finns EU-kommissionens ”analys” i en skrivelse till de grekiska myndigheterna.

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar

EU och Turkiet

Vad innebär överenskommelsen mellan EU och Turkiet från den 18 mars? Är Turkiet ett så kallat ”säkert tredjeland” där människor på flykt kan söka och få skydd?

Jag försöker förklara:

Fortsättning följer.

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar

Inlägg i debatten

Två inlägg i den migrationspolitiska debatten avslutade 2015.

Om Dublinförordningen och respekt för EU:s gemensamma regelverk:

Om att utvärdera politiken och ta lärdom både av historiska erfarenheter och av hur den nuvarande flyktingsituationen har hanterats:

Det finns anledning att återkomma.

Publicerat i Migration, Svensk politik | Märkt , , | Lämna en kommentar

EU:s hemliga planer

Enligt tidningen The Times finns det en ”Secret EU plan to throw out thousands of migrants”. Men det finns ingen hemlig plan.

Däremot finns det ett utkast till slutsatser som EU:s ministerråd ska diskutera. Dessa bygger i sin tur på EU-kommissionens handlingsplan för återvändande som presenterades den 9 september.

Sveriges ståndpunkt inför rådsmötet lyder som följer:

”Ett väl fungerande återvändande bidrar till att bygga förtroende och långsiktigt stöd för det gemensamma europeiska asylsystemet. Regeringen ställer sig bakom utökade ansträngningar i syfte att verkställa beslut om avvisning och utvisning. Återvändandet ska ske på ett rättssäkert och värdigt sätt och med full respekt för mänskliga fri- och rättigheter.”

Det finns heller inget avtal med Turkiet om att EU ska bygga flyktingläger dit syriska asylsökande kan återsändas. Det som finns är ett utkast till handlingsplan om ”support of refugees and migration management” som EU-kommissionen har överlämnat till Turkiet.

Uppdatering: Läs rådets slutsatser om återvändandepolitikens framtid (2015-10-08)

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar